Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Cieszymy się, że możliwość rozwoju kariery zawodowej w naszej firmie spotkała się z Twoim zainteresowaniem.  Nasze aktualne oferty pracy znajdziesz na portalach rekrutacyjnych:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W MILLENNIUM LEASING SP. Z O.O.

Ten dokument (dalej: „Zasady”) zawiera informacje ma temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w Millennium Leasing sp. z o. o. (dalej „Millennium Leasing”). Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo Millennium Leasing przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz na www.millennium-leasing.pl/ochrona-danych.


Administrator, Inspektor Ochrony Danych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Millennium Leasing  sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie:
 1. Millennium Leasing  – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
   
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Millennium Leasing  sprawuje Inspektor Ochrony Danych, obecnie tę funkcję sprawuje Karolina Gałęzowska (dalej: „Inspektor”):

Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.


W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 1. Millennium Leasing gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Millennium Leasing będzie chciała przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez Millennium Leasing pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność Millennium Leasing. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.
   
  CelWyjaśnieniePodstawa prawnaDługość okresu
  Przeprowadzenie procesu rekrutacji na podstawie przepisów prawa pracy

  Chodzi tu o wszelkie czynności mające na celu weryfikację Twoich kompetencji, wiedzy i doświadczenia pod względem określonej oferty zatrudnienia. W związku z czynnościami, o których mowa powyżej przetwarzane są podane przez Ciebie dane osobowe, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na postawie przepisów prawa pracy.

  Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. c)
  • Do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia, na którą została złożona aplikacja/CV.

  Przeprowadzenie procesu rekrutacji na podstawie udzielonej zgody

   

  Chodzi tu o wszelkie czynności mające na celu weryfikację Twojej kandydatury pod względem określonej oferty zatrudnienia. W związku z czynnościami, o których mowa powyżej przetwarzane są podane przez Ciebie dane osobowe wykraczające poza katalog danych osobowych wskazany w przepisach prawa pracy regulujących zakres danych osobowych, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a)
  • Do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia, na którą została złożona aplikacja/CV lub wycofania wyrażonej zgody.

  Przeprowadzenie procesu rekrutacji na podstawie udzielonej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych
   
  Chodzi tu o wszelkie czynności, podejmowane w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia przez Ciebie aplikacji, mające na celu weryfikację Twoich kompetencji, wiedzy i/lub doświadczenia pod względem ofert zatrudnienia. W związku z czynnościami, o których mowa powyżej przetwarzane są wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe.
   
  Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a)
  • Przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji lub do momentu wycofania wyrażonej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

   

     

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

 1. Millennium Leasing przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich, to jest agencji rekrutacyjnych, portali ogłoszeniowych.


Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

 1. Millennium Leasing może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:
 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
 • dane dotyczące poziomu wykształcenia (np. tytuły naukowe, informacje o ukończonych szkoleniach, znajomości języków obcych),
 • dane dotyczące historii zatrudnienia (np. nazwy poprzednich zakładów pracy, poziom stanowiska, zakres zadań),
 • dane dodatkowe (np. hobby, zainteresowania).


Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

 1. Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Millennium Leasing - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Millennium Leasing pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Millennium Leasing odbiorcom poza strukturą Millennium Leasing . Zawsze w takiej sytuacji Millennium Leasing dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Millennium Leasing, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.
   

​        8. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:​​

 • podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
 • organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Państwowa Inspekcja Pracy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   
 • podmioty, którym Millennium Leasing powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Millennium Leasing,
 • podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskiej,
 • outsourcerzy np. dostawcy przesyłek kurierskich, agencje rekrutacyjne i świadczący usługi na podstawie zawartych umów z Millennium Leasing,
 • podmioty działające w ramach Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.

Realizacja praw

 1. Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:
 • przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Millennium Leasing są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 • masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Millennium Leasing,
 • masz również prawo do otrzymania od Millennium Leasing Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie poprzez wysłanie informacji zawierającej imię, nazwisko i adres e-mail drogą mailową na adres:  wycofaniezgody.rekrutacja@millenniumleasing.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
   
 2. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Millennium Leasing Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   
 3. Szczegóły dotyczące Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych znajdziesz na www.millennium-leasing.pl/ochrona-danych.


Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

 1. Millennium Leasing nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, mogący skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
Skontaktuj się z nami