Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
2011-06-01

Szanowni Państwo, Klienci Millennium Leasing                                                              

Millennium Leasing Sp. z o.o. ma przyjemność zaproponować Państwu nową usługę w zakresie krajowych rozliczeń bezgotówkowych – POLECENIE ZAPŁATY. W przeciwieństwie do standardowego polecenia przelewu, Polecenie zapłaty jest formą rozliczeń inicjowaną przez wierzyciela, czyli dostarczyciela usługi, który dzięki usłudze ma możliwość zlecenia obciążenia rachunku swojego płatnika, czyli odbiorcy usługi.

Dokumentem wymaganym do uruchomienia Polecenia zapłaty jest umowa pomiędzy wierzycielem – Millennium Leasing i bankiem, a rola Państwa jako dłużnika sprowadza się do udzielenia jednorazowego upoważnienia Millennium Leasing do obciążania Państwa rachunku bankowego. Zgoda ta jest standardowym formularzem zawierającym podstawowe dane dłużnika i wierzyciela. Jest to doskonała forma rozliczeń dla kontrahentów prowadzących stałą współpracę. W szczególności popularne jest to wśród firm świadczących usługi dla znacznej ilości klientów rozliczających cykliczne płatności.

Warunki korzystania:
- rachunki wierzyciela i dłużnika są prowadzone w bankach, które zawarły porozumienie międzybankowe w sprawie stosowania polecenia zapłaty,
- udzielenie pisemnej zgody przez dłużnika do obciążenia rachunku przez wierzyciela,
- płatności dokonywane są w polskich złotych, tzn. usługa przeznaczona jest dla umów zawartych w walucie PLN lub denominowanych.
 

Zalety dokonywania rozliczeń przy pomocy Polecenia zapłaty:
- terminowe opłacanie należności,
- uproszczenie procedur księgowych i administracyjnych (eliminacja nadmiernej ilości dokumentów w formie papierowej),
- oszczędność kosztów (uniknięcie karnych odsetek za nieterminowe spłaty zobowiązań),
- bezpieczeństwo Polecenia zapłaty gwarantowane jest przez:
 przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe,
 porozumienie międzybankowe z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie stosowania polecenia zapłaty,
- wygoda (to wierzyciel jest stroną aktywną, rola dłużnika kończy się na złożeniu pisemnej zgody do obciążenia rachunku).

Zasada działania Polecenia zapłaty:
 -w celu uruchomienia Polecenia Zapłaty należy pobrać formularz zgody na obciążanie rachunku dostępne w serwisie internetowym Millennium Leasing www.millenniumleasing.pl w zakładce Obsługa Klienta/Polecenie zapłaty albo udać się do najbliższej placówki Millennium Leasing lub swojego bezpośredniego opiekuna, który pośredniczył przy podpisywaniu Państwa umowy/umów.
- formularz zgody należy wypełnić (zgodnie ze wzorem) podając w nim dane swojej firmy oraz Państwa numer firmowego rachunku bankowego, z którego będą pobierane płatności. Dokument zgody należy podpisać. Podpis musi być złożony przez osobę upoważnioną do reprezentowania Państwa firmy i zgodny ze wzorem podpisów złożonym w Państwa banku. Pozwoli to uniknąć ryzyka odrzucenia zgody przez Państwa bank z powodu braku możliwości identyfikacji podpisu.
- wypełniony formularz zgody należy wysłać do centrali Millennium Leasing, na adres: 02-593 Warszawa, ul. Żaryna 2A lub złożyć u swojego bezpośredniego opiekuna, który pośredniczył przy podpisywaniu Państwa umowy/umów.
- Millennium Leasing w porozumieniu z Państwa Bankiem uruchomi powyższą usługę w terminie do 10 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza.
- od momentu zaakceptowania zgody przez Państwa bank wszystkie kolejne płatności do wszystkich Państwa obecnie czynnych i ewentualnie nowych umów będą realizowane w drodze Polecenia zapłaty.
- w sytuacji, gdy stwierdziliby Państwo błąd w zrealizowanym Poleceniu zapłaty (np. kwota obciążenia byłaby niezgodna z fakturą otrzymaną od Millennium Leasing) przysługuje Państwu prawo odwołania transakcji. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo bankowe odwołanie może nastąpić nie później niż w terminie 5 dni roboczych (jest to termin przewidziany dla podmiotów gospodarczych)
Mamy nadzieję, że powyższe rozwiązanie pozwoli Państwu usprawnić prowadzoną działalność i ułatwi realizowanie płatności w ramach łączących nasz umów.
W przypadku wystąpienia ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa doradcą leasingowym, z konsultantem pod numerem infolinii 801 68 11 88 lub mailowo pod adresem monitoring@millenniumleasing.pl

Skontaktuj się z nami