Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Ochrona danych i polityka prywatności


Od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Millennium Leasing sp. z o. o. (dalej: „Millennium Leasing”) przetwarza Twoje dane m.in. w celu zawarcia umowy, a także by informować o nowych usługach i produktach.

Na tej stronie dowiesz się

 • jakie dane i w jakim celu przetwarzamy
   
 • kto czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych w Millennium Leasing
   
 • jakim podmiotom dane mogą być udostępnione
   
 • jakie są Twoje prawa i obowiązki Millennium Leasing
   
 • w jaki sposób łatwo zarządzisz swoimi zgodami
Na tej stronie dowiesz się

Słowniczek pojęć dotyczących ochrony danych

 

Dane osobowe

Informacje należące do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie

To operacje wykonywane na danych osobowych, np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych itp.

Administrator

Osoba lub firma, która ustala dlaczego i w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przetwarzane.

Podmiot przetwarzający

Osoba, urząd, instytucja lub firma, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Pseudonimizacja

Przetwarzanie danych w taki sposób, by nie można było odnieść ich do konkretnej osoby, np. użycie ciągu cyfr zamiast imienia i nazwiska.

Profilowanie

Zautomatyzowane przetwarzanie danych, dzięki któremu możemy zaproponować Ci oferty pasujące do Twoich potrzeb i możliwości.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Millennium Leasing. Dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo Millennium Leasing  przetwarza lub będzie przetwarzała Twoje dane osobowe. Poznasz kategorie podmiotów które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

Kto jest administratorem Twoich danych?

 • Administratorem Twoich danych w ramach usług oferowanych przez nas jest Millennium Leasing.
   
 • Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Twoich danych sprawuje Inspektor Danych Osobowych.
   
 • Powierzone nam informacje są odpowiednio zabezpieczone i wykorzystywane wyłącznie do właściwych celów.
Kto jest administratorem Twoich danych?

Chcesz wiedzieć więcej?

 Rozwiń tę sekcję by poznać szczegółową odpowiedź na to pytanie

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Millennium Leasing sp.  z o. o. z siedzibą w Warszawie:
  • adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
  • telefon: (+48) 22 598 27 00-02 dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych oraz z zagranicy,
  • e-mail: centrum@millenniumleasing.pl
 2. Millennium Leasing – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

 

 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Millennium Leasing sprawuje Inspektor Ochrony Danych, obecnie tę funkcję sprawuje Karolina Gałęzowska (dalej: „Inspektor”):
  • adres: Inspektor Ochrony Danych, Millennium Leasing sp. z o.o. ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
  • e-mail: iod@millenniumleasing.pl albo iod@bankmillennium.pl

Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

 

Twoje dane przetwarzane są przede wszystkim w celu zawarcia i realizacji umów z Millennium Leasing. Rozwiń sekcję, by sprawdzić pozostałe cele.Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne. Czas przechowywania danych osobowych zależy np. od czasu trwania umowy.Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach. Regularnie weryfikujemy bazy danych i usuwamy zbędne informacje.


Niezależnie od łączących Cię z Millennium Leasing relacji, Twoje dane są przetwarzane w następujących celach:

Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy.

Wyjaśnienie:

Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, analizy i oceny zdolności kredytowej, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, a także wykonania innych czynności prawnych związanych z umową, a także czynności w celu zawarcia za pośrednictwem lub przy udziale Millennium Leasing umów z innymi podmiotami, np. zawarcia umowy w zakresie obsługi technicznej pojazdu .

Podstawa prawna:

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b)

Długość okresu przetwarzania danych:

 • Przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia, w każdym przypadku nie krócej niż do czasu spełnienia przez Ciebie świadczeń wynikających z umowy zawartej z Millennium Leasing.
 • W przypadku braku zawarcia umowy do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 3 lata w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.

​Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej umowy której nie jesteś stroną

Wyjaśnienie:

Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy której nie jesteś stroną (zostałeś ustanowiony pełnomocnikiem, jesteś reprezentantem lub inna osobą wskazaną przez klienta Millennium Leasing, w tym zbywcą itd.), rozpatrywania reklamacji, archiwizacji, a także wykonania innych czynności prawnych związanych z umową, a także czynności w celu zawarcia za pośrednictwem Millennium Leasing umów z innymi podmiotami, np. zawarcia umowy ubezpieczenia.

                  

Podstawa prawna:

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)

 

Długość okresu przetwarzania danych:

 • Przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia, w każdym przypadku nie krócej niż do czasu spełnienia przez Ciebie świadczeń wynikających z umowy zawartej z Millennium Leasing.
 • W przypadku braku zawarcia umowy do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 3 lata w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym

Wyjaśnienie:

W tym przypadku Millennium Leasing przetwarza dane osobowe po to, aby spełnić obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa lub zrealizować zadania w interesie publicznym. W szczególności mówimy tu o wypełnianiu  obowiązków Millennium Leasing w związku z prowadzeniem działalności  gospodarczej i realizacją zawartych umów oraz w celach archiwizacyjnych, a także oceną zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Ponadto obowiązki takie wynikają m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz przepisów podatkowych i rachunkowych, w tym ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości, czy też ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Podstawa prawna:

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. c) oraz przepisy szczególne, które nakładają na Millennium Leasing obowiązki wskazane w wyjaśnieniach lub Rozporządzenie art. 6 ust. 1 lit. e).

Długość okresu przetwarzania danych:

 • W zakresie związanym z wypełnianiem zobowiązań podatkowych przez Millenium Leasing przez  okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończono umowę leasingu;
 • W innych przypadkach do czasu wypełnienia przez Millennium Leasing innych obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa lub wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym

Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód

Wyjaśnienie:

W szczególności może to być:

 • marketing realizowany poprzez kanały elektroniczne i telefon,
 • marketing usług i produktów firm współpracujących z Millennium Leasing,
 • przetwarzanie informacji (w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego) po wygaśnięciu zobowiązania.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a)

Długość okresu przetwarzania danych:

 • Do czasu wycofania udzielonych zgód.

Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych

Wyjaśnienie:

Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu są powiązane z realizacją umowy zawartej z Tobą i są to:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Millennium Leasing, w tym monitoring placówek Millennium Leasing, z zachowaniem prywatności i godności osób,
 • zapewnianie bezpieczeństwa transakcji, w szczególności zapobieganie nadużyciom,
 • dostosowanie treści marketingowych stron Millennium Leasing, w zależności od zachowań osób je wyświetlających,
 • ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności,
 • wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego Millennium Leasing oraz w ramach Grupy Banku Millennium S.A.

Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione bierzemy pod uwagę m.in.

 • wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania;
 • kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem;
 • charakter danych osobowych,
 • ewentualne konsekwencje zamierzonego przetwarzania;
 • istnienie odpowiednich zabezpieczeń.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)

 

Długość okresu przetwarzania danych:

 • Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Millennium Leasing stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Jeśli jesteś stroną umowy zawartej z Millennium Leasing, Twoje dane przetwarzane są także w następującym celu

 

Marketing produktów i usług Millennium Leasing

Wyjaśnienie:

Chodzi tu o marketing Millennium Leasing w szczególności realizowany poprzez przekazywanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty lub w przypadku uzyskania stosownej zgody również poprzez urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. Marketing może być realizowany także w oparciu o profilowanie. Profilowanie oznacza przetwarzanie w celach marketingowych informacji uwzględniających cechy, zachowania lub preferencje Klienta. Wykorzystując profilowanie Millennium Leasing może na podstawie dotychczasowej współpracy dostosować kierowane do Ciebie oferty handlowe do Twoich zainteresowań i potrzeb.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)

 

Długość okresu przetwarzania danych:

 • Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z Millennium Leasing.

 

Ponadto, jeśli korzystasz z usług internetowego modułu systemu obsługi klienta dostępnego przez strony internetowe (eBOK lub innego modułu udostępnianego przez Millennium Leasing) lub aplikacji mobilnych, Twoje dane przetwarzane są w następującym celu

 

Realizacja komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem stron internetowych Millennium Leasing oraz aplikacji mobilnej

Wyjaśnienie:

W ramach wskazanego celu będziemy przetwarzać Twoje dane także po to aby umożliwić komunikację lub dostarczanie usług za pośrednictwem stron internetowych Millennium Leasing. W tym w zakresie przetwarzane będą m.in. identyfikatory, jak adres IP urządzenia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. f)

Długość okresu przetwarzania danych:

 • Przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia, w każdym przypadku nie krócej niż do czasu spełnienia przez Ciebie świadczeń wynikających z umowy zawartej z Millennium Leasing.
 • Przez okres prowadzonej komunikacji lub dostarczania usług, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu.

Millennium Leasing  gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Millennium Leasing  będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych powyżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższe sekcje przedstawiają cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez Millennium Leasing pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność Millennium Leasing. Przedstawiona poniżej informacje za każdym razem wskazują cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe
 • Najczęściej dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.
   
 • Pozostałe informacje trafiają do nas ze: źródeł publicznych, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG
   
 • Wszystkie źródła danych są uważnie weryfikowane.

Chcesz wiedzieć więcej?

Rozwiń tę sekcję by poznać szczegółową odpowiedź na to pytanie

Millennium Leasing przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach) a także, np.

 • źródeł dostępnych publicznie, np. rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji  Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bazy REGON,
 • źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG.

W zależności od łączących Cię z Millennium Leasing relacji, Twoje dane mogą również pochodzić np. od osoby udzielającej Ci pełnomocnictwa, firmy, która wskazała Cię do kontaktu lub realizacji określonych czynności lub Twojego przedstawiciela ustawowego.

W każdym ze wskazanych przypadków Millennium Leasing skrupulatnie weryfikuje, czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy

 • Podstawowe dane, które przetwarzamy to dane osobowe, kontaktowe i identyfikacyjne.
   
 • Korzystamy również z danych internetowych (np. lokalizacja czy historia przeglądarki) opartych na tzw. cookies.
   
 • Co ważne, rodzaj przetwarzanych danych zależy również od relacji z Millennium Leasing.
Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy

Chcesz wiedzieć więcej?

Rozwiń tę sekcję by poznać szczegółową odpowiedź na to pytanie

W zależności od łączących Cię z Millennium Leasing relacji, Millennium Leasing może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 • dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL),
 • dane socjodemograficzne (np. obywatelstwo, forma zatrudnienia),
 • dane behawioralne (np. dane dotyczące sposobu korzystania z usług Millennium Leasing),
 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji),
 • dane audio-wizualne (np. dane związane z nagrywaniem rozmów, lub wizerunku dla celów bezpieczeństwa i dowodowych),
 • jeśli jesteś stroną umowy zawartej z Millennium Leasing:
  • dane rozliczeniowe (np. szczegóły dotyczące dokonywanych płatności),
  • dane dotyczące powiązań rodzinnych, prawnych i majątkowych (np. informacje dotyczące istnienia wspólności majątkowej i rozdzielności majątkowej),
  • dane finansowe (np. saldo zobowiązań, źródło przychodów, informacje majątkowe),
  • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 • jeśli korzystasz z internetowego modułu systemu obsługi klienta dostępnego przez strony internetowe (eBOK lub innego modułu udostępnianego w przez Millennium Leasing) lub aplikacji mobilnych:
  • dane techniczne (np. dane urządzenia, na którym korzystasz z przeglądarek internetowych),
  • dane historii przeglądania (np. dane niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką podczas korzystania z eBOK).

Komu Twoje dane mogą być ujawniane

 

Uprawnieni pracownicy Millennium Leasing.Organy publiczne i instytucje uprawnione do żądania dostępu.Podmioty współpracujące z Millennium Leasing, np. kurierzy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Rozwiń tę sekcję by poznać szczegółową odpowiedź na to pytanie

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Millennium Leasing - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Millennium Leasing pracownicy i tylko w niezbędnych zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Millennium Leasing odbiorcom poza strukturą Millennium Leasing. Zawsze w takiej sytuacji Millennium Leasing dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Millennium Leasing, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

W zależności od łączących Cię z Millennium Leasing relacji z odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Ministerstwo Finansów, Rzecznik Finansowy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, organy Krajowej Administracji Skarbowej, PUODO, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent), wszelkie uprawnione organy, podmioty i instytucje w zakresie związanym z posiadaniem lub używaniem przedmiotu leasingu, 
 • podmioty, którym Millennium Leasing powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Millennium Leasing, firmy realizujące badania dla Millennium Leasing, podmioty świadczące usługi zarządzania archiwum dokumentów, firmy świadczące usługi inspekcji w tym fotoinspekcji, radcowie prawni, adwokaci, inne podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty współpracujące z Millennium Leasing w zakresie związanym ze wsparciem lub pośrednictwem w sprzedaży usług, w tym placówki, których lista jest dostępna tutaj,
 • banki lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Millennium Leasing i Ciebie (np. banki lub instytucje od których pozyskiwane są fundusze na finansowanie  umów,  banki uczestniczące w realizacji polecenia zapłaty) oraz na podstawie właściwych przepisów prawa, np. biura informacji gospodarczej,
 • podmioty, na których rzecz przelewane są wierzytelności wynikające z umów łączących Ciebie oraz Millennium Leasing, w tym w celu zabezpieczenia lub w związku z  pozyskiwaniem przez Millenium Leasing środków na finansowanie prowadzonej działalności, podmioty udzielające zabezpieczenia finansowego  (podmioty gwarantujące),
 • podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • brokerzy i agenci ubezpieczeniowi,
 • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • podmioty w ramach Grupy Banku Millennium S.A. lub podmioty z grupy kapitałowej odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych, raportowych oraz sprawozdawczych.
 • Szczegółowa lista odbiorców danych osobowych z wyłączeniem placówek wymienionych powyżej jest dostępna tutaj

Jakie są Twoje prawa

Jakie są Twoje prawa
 • Przysługuje Ci szereg praw dotyczących danych osobowych, w tym: prawo dostępu do nich, możliwość zmian, ograniczenie przetwarzania.
   
 • Pamiętaj jednak, że podczas zawierania umowy, niektóre dane są niezbędne do jej podpisania.
   
 • Formalności związanie z zarządzaniem Twoimi danymi załatwisz wysyłając odpowiednie pismo na adres Millennium Leasing lub osobiście w Placówce.

Chcesz wiedzieć więcej?

iod@millenniumleasing.pl​Rozwiń tę sekcję by poznać szczegółową odpowiedź na to pytanie 

 1. Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:
  • przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  • jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Millennium Leasing są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
  • masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Millennium Leasing,
  • masz również prawo do otrzymania od Millennium Leasing Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa np. bankowego, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,
  • masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę,
  • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać poprzez złożenie dyspozycji w placówce lub wysyłając pismo na adres Millennium Leasing. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody. 
 1. W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do ich realizacji.

 

 1. Jeśli chcesz złożyć wniosek o realizację powyższych praw możesz to zrobić:
  • osobiście w oddziale Millennium Leasing - lista oddziałów dostępna tutaj
  • korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: Millennium Leasing sp. z o.o., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
  • wysyłając pismo drogą elektroniczną na adres: iod@millenniumleasing.pl​

 

 1. Millennium Leasing zobowiązany jest do udzielenia informacji, o które wnioskujesz w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Jeśli żądanie ma skomplikowany charakter lub liczba żądań jest duża Millennium Leasing ma prawo przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku o dodatkowe dwa miesiące, o czym Millennium Leasing Cię uprzednio poinformuje w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Maksymalny termin realizacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty otrzymania wniosku.

 

 1. Podjęcie przez Millennium Leasing działań zawartych w złożonym Wniosku oraz wydanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne. Jeżeli jednak żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter Millennium Leasing może odmówić podjęcia działań podając uzasadnienie.
   
 2. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Millennium Leasing Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Co oznacza zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 • Czasami Twoje dane mogą być przetwarzane automatycznie, jest to tzw. profilowanie, które pozwala na oferowanie Ci produktów dopasowanych do Twoich potrzeb.
   
 • Przykładem zautomatyzowanego podejmowania decyzji są np. oferty kredytowe. Dzięki profilowaniu oferujemy Ci produkty lepiej dopasowane do Twoich możliwości.
   
 • Zautomatyzowane decyzje podejmujemy także w przypadku oceny ryzyka (np. ryzyka prania pieniędzy, ryzyka finansowania terroryzmu).
Co oznacza zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Chcesz wiedzieć więcej?

Rozwiń tę sekcję by poznać szczegółową odpowiedź na to pytanie

W przypadku, gdy łączy Cię umowa z Millennium Leasing lub w przypadku podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Może to skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. Dotyczy to w szczególności poniższych przypadków:

 • dokonywania oceny zdolności i wiarygodności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy z Millennium Leasing, gdzie ocena ta dokonywania jest na podstawie Twojego wniosku z wykorzystaniem danych w nim zawartych, danych zawartych w bazach wewnętrznych Millennium Leasing oraz zewnętrznych (BIK, BIG, bazy prowadzone przez ZBP itp.), wynikiem takiego profilowania może być decyzja o odmowie zawarcia umowy,
 • dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne). Konsekwencją dokonywanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować wstrzymaniem translacji, nieprzeprowadzeniem transakcji okazjonalnej oraz nienawiązaniem lub rozwiązaniem stosunków gospodarczych.

Zasady ochrony prywatności


Millennium Leasing zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo dokonywania operacji. Wszelkie informacje przekazywane przez naszych Klientów chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
Millennium Leasing aktywnie rozwija swoje systemy ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Klientów wdrażając nowe zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne. O zmianach w stosowanych zasadach ochrony poufności Millennium Leasing informuje Klientów przy pomocy strony internetowej lub innej, uzgodnionej z Klientem drogi komunikacji.

Pliki cookies

Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. W większości przypadków jest to niezbędne do prawidłowego działania strony. "Ciasteczka" umożliwiają budowę spersonalizowanych serwisów internetowych, które pozwalają użytkownikom decydować np. o kolejności wyświetlania niektórych elementów. Pliki cookie są również używane przez narzędzia analizujące ruch na stronach internetowych. Analizy statystyczne przeprowadzane z wykorzystaniem tych narzędzi są jednym ze źródeł poprawy jakości witryny internetowej Millennium Leasing.

Chcesz wiedzieć więcej?

Rozwiń tę sekcję by poznać szczegółową odpowiedź na to pytanie

W ramach strony internetowej Millennium Leasing stosowane są m.in. następujące rodzaje plików cookies:

 • statystyczne pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Millennium Leasing;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści ofert bardziej dostosowanych do zainteresowań. 
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie np. uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika w zakresie np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej;

Poniżej znajduje się listą przykładowych zastosowań plików cookie przez stronę internetową Millennium Leasing:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
 • podtrzymanie sesji użytkownika na wnioskach, formularzach, ankietach oraz w systemie transakcyjnym 
 • raportowanie źródeł ruchu,
 • badanie skuteczności działań promocyjnych,
 • Reklamy Google – aby lepiej dopasować reklamy do preferencji użytkowników Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie, które gromadzą jedynie podstawowe informacje o zachowaniach użytkowników na stronie millennium-leasing.pl oraz jego zainteresowaniach. Wszystkie informacje są anonimowe i ich celem jest jak najlepsze dopasowanie wyświetlanych reklam w wyszukiwarce Google jak również na innych stronach internetowych do preferencji użytkownika za pomocą narzędzi takich jak np. Google AdWords i DoubleClick. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z pliku cookie Google w Ustawieniach reklam (link: http://www.google.pl/settings/ads).
 • Analityka z wykorzystaniem Google Analytics – aby lepiej zrozumieć intencje użytkowników Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie Google, które zbierają anonimowo jedynie podstawowe informacje na temat aktywności użytkownika na portalu millennium-leasing.pl i służą do raportowania źródeł ruchu, analizowania zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz do badania skuteczności działań promocyjnych.

Dokumenty