Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Millennium Leasing sp. z o. o. (dalej: „Millennium Leasing”) w tym zasady jakimi przy ich przetwarzaniu kieruje się Millennium Leasing. 

Millennium Leasing dokłada wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu realizować wymogi stawiane przez regulacje z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

Dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo Millennium Leasing przetwarza lub będzie przetwarzała Twoje dane osobowe. Poznasz kategorie podmiotów które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 25 maja 2018 r. rozpoczęło się stosowanie nowych przepisów w sprawie ochrony danych osobowych, znanych powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Millennium Leasing  dokłada wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu realizować wymogi RODO i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe. 

Słowniczek pojęć dotyczących ochrony danych

 

dane osobowe

wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

przetwarzanie

operacje wykonywane na danych osobowych, np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych itp.

administrator

osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

 

 podmiot przetwarzający

osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Millennium Leasing Sp. z o.o.Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Twoich danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych.

Chcesz wiedzieć więcej?

 Rozwiń tę sekcję by poznać szczegółową odpowiedź na to pytanie

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Millennium Leasing sp.  z o. o. z siedzibą w Warszawie:
  • adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
  • telefon: (+48) 22 598 27 00-02 dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych oraz z zagranicy,
  • e-mail: centrum@millenniumleasing.pl
 2. Millennium Leasing – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

 

 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Millennium Leasing sprawuje Inspektor Ochrony Danych, obecnie tę funkcję sprawuje Aleksandra Bereda (dalej: „Inspektor”):
  • adres: Inspektor Ochrony Danych, Millennium Leasing sp. z o.o. ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
  • e-mail: iod@millenniumleasing.pl albo iod@bankmillennium.pl

Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

 

Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzane są Twoje dane osobowe. Cele przetwarzania Twoich danych zależą od relacji jaka łączy Cię z Millennium Leasing.Czas przetwarzania danych jest uzależniony od celu w jakim są przetwarzane. Twoje dane nie są przetwarzane dłużej niż jest to niezbędne do jego realizacji.

Każdy cel przetwarzania jest dokładnie oceniany pod kątem zgodności z RODO oraz przepisami regulującymi działalność Millennium Leasing.

 

Millennium Leasing będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.  
Cele przetwarzania Twoich danych zależą do relacji jaka łączy Cię z Millennium Leasing. Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych oraz okresów retencji znajdziesz w skierowanej do siebie klauzuli informacyjnej.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
 • Najczęściej dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.
   
 • Pozostałe informacje trafiają do nas ze: źródeł publicznych, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG
   
 • Wszystkie źródła danych są uważnie weryfikowane.

Chcesz wiedzieć więcej?

Rozwiń tę sekcję by poznać szczegółową odpowiedź na to pytanie

Millennium Leasing przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach) a także, np.

 • źródeł dostępnych publicznie, np. rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji  Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bazy REGON,
 • źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG.

W zależności od łączących Cię z Millennium Leasing relacji, Twoje dane mogą również pochodzić np. od osoby udzielającej Ci pełnomocnictwa, firmy, która wskazała Cię do kontaktu lub realizacji określonych czynności lub Twojego przedstawiciela ustawowego.

W każdym ze wskazanych przypadków Millennium Leasing skrupulatnie weryfikuje, czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Podstawowe dane, które możemy przetwarzać to dane identyfikacyjne np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe np. adres e-mail lub numer telefonu. Jednak zakres danych zawsze jest zależny od przyjętego celu przetwarzania. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do jego realizacji. Cele przetwarzania są zależne od Twojej relacji z Millennium Leasing. Szczegóły dotyczące celów przetwarzania i kategorii danych na ich potrzeby wykorzystywanych opisane są w klauzulach informacyjnych

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

 

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wyłącznie podmioty upoważnione i tylko w niezbędnym zakresie. Millennium Leasing zawsze dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Odbiorcą danych może być zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Millennium Leasing, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). 

 

Dostęp do Twoich danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Millennium Leasing będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnych zakresie. W pewnych uzasadnionych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Millennium Leasing odbiorcom poza strukturą Millennium Leasing np. organom i instytucjom publicznym uprawnionym do żądania dostępu do danych lub podmiotom współpracującym z Millennium Leasing np. dostawcom usług IT lub kurierskich. W dużej mierze to kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych zależne jest od relacji jaka łączy Cię z Millennium Leasing. Szczegóły opisane są w skierowanych do Ciebie klauzulach informacyjnych. 

 

 

Jakie są Twoje prawa?

Jakie są Twoje prawa?

Przysługuje Ci szereg praw dotyczących danych osobowych:

 •  prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych, jeśli uznasz, że przetwarzane przez Millennium Leasing są niezgodne z rzeczywistością;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
 • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Millennium Leasing,
 • prawo do otrzymania od Millennium Leasing Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
 • masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę; 
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać poprzez złożenie dyspozycji w placówce lub wysyłając pismo na adres Millennium Leasing. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody. 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o realizację przysługujących Ci praw dotyczących ochrony danych osobowych możesz to zrobić:

 • osobiście w oddziale Millennium Leasing  (listę oddziałów Millennium Leasing znajdziesz tutaj)
 • korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: Millennium Leasing sp. z o.o., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
 • wysyłając pismo drogą elektroniczną na adres: iod@millenniumleasing.pl​

 Millennium Leasing zobowiązany jest do udzielenia Ci odpowiedzi z informacją o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Jeśli żądanie ma skomplikowany charakter lub liczba żądań jest duża Millennium Leasing ma prawo przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku o dodatkowe dwa miesiące, o czym Millennium Leasing uprzednio Cię poinformuje w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Maksymalny termin realizacji nie będzie dłuższy niż 3 miesiące od daty otrzymania wniosku.
 
Podjęcie przez Millennium Leasing działań zawartych w złożonym Wniosku jest bezpłatne. Jeżeli jednak żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter Millennium Leasing może odmówić podjęcia działań albo pobrać rozsądną opłatę.
 
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Millennium Leasing Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady przetwarzania danych w Millennium Leasing

Dane osobowe muszą być:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Zasady ochrony prywatności


Millennium Leasing zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo dokonywania operacji. Wszelkie informacje przekazywane przez naszych Klientów chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
Millennium Leasing aktywnie rozwija swoje systemy ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Klientów wdrażając nowe zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne. O zmianach w stosowanych zasadach ochrony poufności Millennium Leasing informuje Klientów przy pomocy strony internetowej lub innej, uzgodnionej z Klientem drogi komunikacji.

Pliki cookies

Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. W większości przypadków jest to niezbędne do prawidłowego działania strony. "Ciasteczka" umożliwiają budowę spersonalizowanych serwisów internetowych, które pozwalają użytkownikom decydować np. o kolejności wyświetlania niektórych elementów. Pliki cookie są również używane przez narzędzia analizujące ruch na stronach internetowych. Analizy statystyczne przeprowadzane z wykorzystaniem tych narzędzi są jednym ze źródeł poprawy jakości witryny internetowej Millennium Leasing.

Chcesz wiedzieć więcej?

Rozwiń tę sekcję by poznać szczegółową odpowiedź na to pytanie

W ramach strony internetowej Millennium Leasing stosowane są m.in. następujące rodzaje plików cookies:

 • statystyczne pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Millennium Leasing;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści ofert bardziej dostosowanych do zainteresowań. 
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie np. uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika w zakresie np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej;

Poniżej znajduje się listą przykładowych zastosowań plików cookie przez stronę internetową Millennium Leasing:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
 • podtrzymanie sesji użytkownika na wnioskach, formularzach, ankietach oraz w systemie transakcyjnym 
 • raportowanie źródeł ruchu,
 • badanie skuteczności działań promocyjnych,
 • Reklamy Google – aby lepiej dopasować reklamy do preferencji użytkowników Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie, które gromadzą jedynie podstawowe informacje o zachowaniach użytkowników na stronie millennium-leasing.pl oraz jego zainteresowaniach. Wszystkie informacje są anonimowe i ich celem jest jak najlepsze dopasowanie wyświetlanych reklam w wyszukiwarce Google jak również na innych stronach internetowych do preferencji użytkownika za pomocą narzędzi takich jak np. Google AdWords i DoubleClick. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z pliku cookie Google w Ustawieniach reklam (link: http://www.google.pl/settings/ads).
 • Analityka z wykorzystaniem Google Analytics – aby lepiej zrozumieć intencje użytkowników Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie Google, które zbierają anonimowo jedynie podstawowe informacje na temat aktywności użytkownika na portalu millennium-leasing.pl i służą do raportowania źródeł ruchu, analizowania zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz do badania skuteczności działań promocyjnych.

Klauzule informacyjne i wnioski dotyczące danych osobowych