Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Rozporządzenie BMR uprawnia Komisję Europejską lub krajowy organ do wyznaczenia tzw. zamiennika dla znikającego wskaźnika.

Komisja Europejska lub krajowy organ może wyznaczyć zamiennik tylko pod pewnymi warunkami, określonymi w rozporządzeniu BMR i tylko w odniesieniu do określonego katalogu wskaźników referencyjnych. Jeśli Komisja lub krajowy organ wyznaczy zamienny wskaźnik referencyjny, będzie on z mocy prawa używany w umowach, w których nie ma klauzuli awaryjnej lub jest ona nieodpowiednia. W pozostałych przypadkach stosowane będą zapisy z umowy i zawartej w niej klauzuli awaryjnej.

W Polsce krajowym organem do wyznaczenia tzw. zamiennika dla znikającego wskaźnika jest Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, który po wyczerpaniu procedury określonej w Ustawie o nadzorze makroostrożnościowym, może w stosunku do kluczowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest WIBOR, w drodze rozporządzenia określić zamiennik lub zamienniki oraz korektę spreadu lub metodę jego ustalenia oraz odpowiednie istotne zmiany dostosowawcze, a także datę lub daty rozpoczęcia stosowania danego zamiennika lub zamienników.