Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

Jaki jest zakres umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Z ubezpieczenia OC komunikacyjnego odszkodowanie przysługuje wtedy, gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (tzn. za szkodę na osobie) bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (tzn. za szkodę na mieniu).

Ubezpieczeniem OC komunikacyjnym jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Pamiętaj, że za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
 • bezpośrednim załadowywaniem i rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.
   
02

Kiedy nie działa obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Zgodnie z ustawą ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

 • wyrządzone samemu sobie;
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba, że odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd przewożący te przedmioty;
 • polegające na utracie biżuterii, gotówki, papierów wartościowych,  itp.;
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Dodatkowo Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

 • wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzają­cych, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestęp­stwa;

 • zbiegł z miejsca zdarzenia.

03

Co to jest suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC?

Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sum gwarancyjnych określonych poniżej.

Sumy gwarancyjne wynoszą:

 • w przypadku szkód na osobie - szkody osobowe - 5 210 000 euro  w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
 • w przypadku szkód w mieniu  - 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Możliwe jest podwyższenie sumy ubezpieczenia powyżej sumy gwarancyjnej, na wniosek posiadacza pojazdu i za dopłatą dodatkowej składki.

04

Co daje ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdu?

Ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdu i ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy zapewniają ochronę w różnych sytuacjach związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. Przydatne są m.in. w przypadku dochodzenia odszkodowania za koszty naprawy pojazdu czy utratę zarobku oraz lub w przypadku, gdy przeciwko ubezpieczonemu wszczęto postępowanie z powodu podejrzenia o popełnienie wykroczenia czy przestępstwa, np. spowodowanie wypadku samochodowego.

05

Co daje ubezpieczenie GAP?

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej przy zamknięciu umowy leasingu pozostają zobowiązania do uregulowania. Odszkodowanie wypłacone w ramach ubezpieczenia GAP może pokryć znaczną część lub może być przeznaczone na poczet nowej umowy leasingu.

Jest to ubezpieczenie straty finansowej zawierane na cały okres leasingu na wypadek szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu zarejestrowanego na terenie RP. Ubezpieczony na wypadek szkody otrzymuje dodatkowe odszkodowanie w ustalonej wysokości w zależności od przyjętego wariantu ubezpieczenia.

 • GAP MAX (Fakturowy)
 • GAP INDEX (Indeksowy)
 • GAP MAX AC (Casco)

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia polegające na:

 • kradzieży pojazdu,
 • szkodzie całkowitej pojazdu.
06

Jak zgłosić szkodę lub wypadek?

W trosce o Twój biznes, uruchomiliśmy specjalną infolinię, abyś mógł szybko i sprawnie zgłosić każdy wypadek oraz szkodę (niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie ubezpieczasz przedmiot). 
 

Zapamiętaj tylko ten jeden, prosty numer:

801 572 572

Jeśli chcesz zgłosić szkodę, będąc poza granicami Polski - zadzwoń na: +48 22 122 31 77

 

Skorzystaj ze specjalnej sieci naprawczej Millennium Leasing, aby zyskać:

 • bezpłatny zastępczy samochód osobowy na cały okres trwania naprawy
 • bezgotówkowe rozliczenie pełnej kwoty szkody z towarzystwem ubezpieczeniowym
 • brak opłaty za wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania (w przypadku naprawy pojazdu poza naszą siecią opłata wynosi 250,00 zł netto)
 • wykorzystanie do naprawy oryginalnych części, zgodnych z technologią zatwierdzoną przez producenta
 • gwarancję na wymieniane elementy

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących szkód prosimy o kontakt.