Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Zgodnie z ustawą ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

  • wyrządzone samemu sobie;
  • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba, że odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd przewożący te przedmioty;
  • polegające na utracie biżuterii, gotówki, papierów wartościowych,  itp.;
  • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Dodatkowo Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

  • wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzają­cych, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

  • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

  • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestęp­stwa;

  • zbiegł z miejsca zdarzenia.