Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji w Millennium Leasing sp. z  o.o.[1]  

1. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń klienta Millennium Leasing sp. z o.o. (dalej „Millennium Leasing”) do usług świadczonych przez Millennium Leasing, klient ten może złożyć reklamację:

 1. w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego zamieszczonego w serwisie eBOK, dostępnym na stronie internetowej Millennium Leasing: ebok.millennium-leasing.pl (dla klientów który zawarli z Millennium Leasing umowę i uzyskali dostęp do serwisu eBOK),
 2. telefonicznie na numer infolinii 801 681 188, w godzinach od 8:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 3. podczas wizyty w każdej z jednostek Millennium Leasing  obsługującej klientów – ustnie do protokołu lub składając pisemną reklamację na ręce pracownika Millennium Leasing,
 4. przesyłając pisemną reklamację na adres siedziby Millennium Leasing; Millennium Leasing sp. z o.o. Centrala-Reklamacje, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

2.  Reklamacja powinna zawierać[2]:

 1. dane pozwalające na identyfikację klienta,
 2. oznaczenie umowy zawartej z Millennium Leasing, z którą związane jest  zastrzeżenie zgłaszane przez klienta,
 3. wskazanie zastrzeżenia co do usług/i oferowanych/ej przez Millennium Leasing, 
 4. wyraźne określenie czego klient oczekuje od Millennium Leasing.

3. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi na reklamacje następuje  nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, złożonej w  jeden ze sposobów wskazanych w pkt. 1.

4. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w odpowiedzi przekazywanej:

 1. w formie papierowej przesyłanej listownie na adres siedziby przedsiębiorstwa klienta wskazany w umowie, a w przypadku, gdy klient nie ma zawartej umowy z Millennium Leasing - na adres podany w reklamacji,
 2. w wiadomości email, wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez klienta  w reklamacji lub
 3. za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt. 3  powyżej  Millennium Leasing w informacji przekazywanej klientowi w sposób określony w pkt. 4: (i) wyjaśni przyczynę opóźnienia, (ii) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz (iii) określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania przez Millennium Leasing reklamacji, złożonej w jeden ze sposobów wskazanych w pkt. 1.

 

[1] Procedura została przyjęta do stosowania przez Millennium Leasing sp. z o.o.,  między innymi  w celu wykonania przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w zakresie reklamacji składanych przez klientów będących osobami  fizycznymi.

[2] Millennium Leasing zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadania przez osobę składającą reklamację odpowiedniego umocowania  obejmującego  uprawnienie do składnia reklamacji oraz zgodności danych identyfikujących klienta wskazanych w reklamacji. 

Skontaktuj się z nami