Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

Jak wcześniej zakończyć (skrócić okres trwania) umowy leasingu finansowego?

KROK 1 - Złóż wniosek o skrócenie okresu trwania umowy leasingu finansowego

Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu finansowego polega na skróceniu okresu trwania umowy poprzez zmianę harmonogramu, czyli zawarcie aneksu do umowy potwierdzającego tę zmianę.

Możesz to zrobić:

 • w serwisie eBOK - wybierz menu „Dokumenty i wnioski”, następnie „Wnioski do umów leasingowych” i dalej wybierz Złóż nowy wniosek -> Zmiany w umowach
  -> Przedterminowe zakończenie.
 • Jeśli nie korzystasz z serwisu eBOK, to wypełnij formularz wniosku, dostępny na stronie internetowej tutaj i prześlij go na adres realizacja@millenniumleasing.pl.

Za rozpatrzenie wniosku pobieramy opłatę zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych. Faktura zostanie wystawiona po przesłaniu Aneksu z propozycją zmiany harmonogramu.

KROK 2 - Przekażemy Ci mailowo propozycję zmiany harmonogramu umowy, w formie aneksu do podpisu

KROK 3 - Jeśli zaakceptujesz warunki zmiany harmonogramu przesłane w formie aneksu:

1. Podpisz przesłany Aneks z propozycją zmiany harmonogramu umowy podpisem tradycyjnym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Jeżeli otrzymałeś formularz wypowiedzenia ubezpieczenia OC – podpisz dokument podpisem tradycyjnym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zobacz, jaki wariant ubezpieczenia posiadasz i dowiedz się, co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

3. Zapłać wymagalne należności:

 • ewentualne zaległe płatności, dotyczące Twoich umów leasingu,
 • ostatnią ratę za używanie przedmiotu zgodnie z przesłanym aneksem,
 • kwotę opłat dodatkowych (naliczonych zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych) związanych z przedterminowym zakończeniem umowy dotyczących rozpatrzenia Twojego wniosku oraz przesłanego Aneksu z propozycją zmiany harmonogramu umowy. Na opłatę dodatkową, po zakończeniu umowy, zostanie wystawiona faktura VAT i dostarczona zgodnie z dotychczasową formą - pocztą lub elektronicznie do pobrania w serwisie eBOK.
 • opłatę za przeniesienie prawa własności przedmiotu 1,23 zł/1,23 EUR brutto. Otrzymasz fakturę VAT potwierdzającą przeniesie prawa własności. Jeżeli nie wpłacisz tej opłaty, otrzymasz dokument oświadczenia potwierdzający przeniesienie prawa własności przedmiotu.

  UWAGA! Wszelkie należności wobec Millennium Leasing wynikające ze wszystkich  aktualnych umów (w tym: opłaty dodatkowe, odsetki z powodu opóźnień w płatnościach) powinieneś uregulować przed terminem zakończenia umowy. Jest to ostatni dzień miesiąca, za który wymagalna jest ostatnia rata za używanie przedmiotu leasingu zgodnie z przesłanym Aneksem.

  Jeśli do tego terminu nie uregulujesz należności i nie prześlesz dokumentów (podpisanego aneksu, formularza wypowiedzenia ubezpieczenia OC – jeżeli otrzymałeś), to Twój wniosek o wcześniejsze zakończenie umowy zostanie anulowany.

4. Skan podpisanych dokumentów (aneks z propozycją zmiany harmonogramu umowy oraz formularz wypowiedzenia OC – jeżeli otrzymałeś) oraz potwierdzenie dokonania wpłat prześlij na adres email realizacja@millenniumleasing.pl.

W przypadku zastosowania podpisu tradycyjnego – aneks wydrukuj w 2 egzemplarzach,
podpisz i następnie prześlij pocztą na adres:
Millennium Leasing sp. z o.o.,
ul. Żaryna 2a,
02-593 Warszawa

KROK 4 - Po otrzymaniu przez nas podpisanego aneksu wystawimy Tobie korektę noty dotyczącej ostatniej raty za używanie przedmiotu leasingu oraz korektę do faktury VAT, którą otrzymałeś po zawarciu umowy leasingu. Korekta do faktury VAT dotyczy VAT-u od sumy rat wynagrodzenia. W przypadku zwiększenia kwoty VAT do zapłaty od sumy rat wynagrodzenia zapłać brakującą kwotę wynikającą z różnicy faktur. W przypadku nadpłaty kwoty VAT – złóż wniosek o zwrot nadpłaty w serwisie eBOK (Dokumenty i wnioski -> Wnioski do umów leasingowych -> Złóż nowy wniosek -> Fakturowanie i wpłaty -> Rozliczenia -> Zwrot nadpłaty).

KROK 5 - Po uregulowaniu wymagalnych należności oraz przesłaniu podpisanych dokumentów zakończymy umowę leasingu

Po zakończeniu umowy prześlemy do Ciebie podpisany przez nas Aneks oraz oświadczenie lub fakturę VAT na opłatę za przeniesienie prawa własności. W związku z tym, że przedmiot znajduje się w Twojej dyspozycji, przeniesienie posiadania nastąpi bez konieczności jego wydania, z chwilą przeniesienia własności (wystawienia oświadczenia lub faktury VAT).

02

Czy wystarczy złożyć wniosek o skrócenie umowy przed terminem, aby ją zakończyć?

Złożenie wniosku nie powoduje automatycznego zakończenia umowy. W kolejnym kroku przygotujemy i przekażemy Ci mailowo do Twojej akceptacji propozycję zmiany harmonogramu umowy, w formie aneksu do podpisu.
Za rozpatrzenie wniosku pobieramy opłatę zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych.

03

Jak wygląda rozliczenie umowy w przypadku leasingu finansowego?

Zakończenie umowy leasingu finansowego przed terminem określonym w umowie - jest skróceniem okresu trwania umowy poprzez zmianę harmonogramu.

Po przesłaniu przez Ciebie wniosku o skrócenie umowy leasingu finansowego otrzymasz od  nas propozycje nowego harmonogramu w postaci aneksu. Okres trwania umowy skracamy w ten sposób, że do raty, przypadającej w miesiącu wskazanym przez Ciebie do zakończenia umowy, zostanie dodany cały pozostały kapitał z przyszłych rat do spłaty oraz wymagalne odsetki. Ta rata będzie Twoją ostatnią ratą do zapłaty za używanie przedmiotu zgodnie z harmonogramem przedstawionym w aneksie.

04

Czy przedmiot umowy leasingu finansowego może wykupić inna firma niż ta, która była stroną umowy?

Nie, w przypadku leasingu finansowego tylko Korzystający może nabyć przedmiot.

05

Kiedy otrzymam fakturę potwierdzającą zakończenie umowy leasingu finansowego?

Faktura zostanie wystawiona, jeśli spełnisz wszystkie poniższe warunki:

 • zapłacisz zobowiązania dotyczące wszystkich Twoich umów leasingu,
 • dostarczysz do nas podpisane dokumenty: Aneks z propozycją zmiany harmonogramu umowy oraz formularz wypowiedzenia ubezpieczenia OC – jeżeli dotyczy Twojej umowy i otrzymałeś go do podpisania,
 • zapłacisz brakującą kwotę VAT z wystawionej korekty do faktury VAT, którą otrzymałeś po zawarciu umowy leasingu. Korekta dotyczy VAT-u od sumy rat wynagrodzenia. W przypadku zwiększenia kwoty VAT do zapłaty od sumy rat wynagrodzenia - zapłać brakująca kwotę. W przypadku nadpłaty kwoty VAT – złóż wniosek o zwrot nadpłaty w serwisie eBOK ,
 • zapłacisz kwotę za przeniesienie prawa własności przedmiotu umowy leasingu wskazaną w aneksie z propozycją zmiany harmonogramu umowy - 1,23 brutto zł/1,23 EUR brutto (w zależności od waluty płatności określonej w umowie).
06

Jak długo trwa zakończenie umowy leasingu finansowego przed terminem?

Jeżeli wniosek o skrócenie umowy leasingu finansowego, złożysz do 18. dnia miesiąca oraz dostarczysz wymagane dokumenty, uregulujesz wszystkie należności oraz opłacisz kwotę za przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu, to umowę zakończymy w tym samym miesiącu, w którym złożyłeś wniosek.

07

Przy podpisywaniu umowy został przyjęty ode mnie weksel wraz deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umowy leasingu? Co się stanie z tym zabezpieczeniem po zakończeniu umowy?

Twój weksel zostanie komisyjnie przez nas zniszczony, jeżeli nie jest zabezpieczeniem innej Twojej umowy leasingu. Jeżeli nie jest i chcesz, abyśmy Ci go zwrócili, możesz przesłać nam taka prośbę. W ciągu maksymalnie 30 dni odeślemy go do Ciebie.

08

Czy po zakończeniu umowy leasingu i nabyciu przedmiotu, mogę korzystać z dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej, czy muszę kupić nowe ubezpieczenie?

Zobacz jaki wariant ubezpieczenia posiadasz i dowiedz się, co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

Ubezpieczenie zawarte w Millennium Leasing

a) Jeśli posiadasz ubezpieczenie Millennium Leasing ze składką płaconą jednorazowo lub w ratach leasingu, to w przypadku:

 • Ubezpieczenia OC - przekaż nam wypowiedzenie polisy ubezpieczenia OC i ubezpiecz pojazd we własnym zakresie, najpóźniej w dniu jego nabycia (data dostawy na fakturze VAT potwierdzającej przeniesienie prawa własności).
 • Ubezpieczenia AC/NNW - wygasa ono w dniu nabycia przedmiotu. Jeśli chcesz kontynuować obecną polisę OC/AC/NNW, to złóż Wniosek o przepisanie polisy, dostępny na naszej stronie millennium-leasing.pl.
 • Ubezpieczenia majątkowego - wygasa ono w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.

b) Jeśli posiadasz ubezpieczenie Millennium Leasing ze składką płaconą bezpośrednio do Nord Serwis, na podstawie noty, to w przypadku

 • Ubezpieczenia OC/AC/NNW - jeśli jego termin obowiązuje w dniu nabycia przedmiotu, to jest kontynuowane i zostaje przepisane na jego nabywcę.
 • Ubezpieczenia majątkowego - wygasa ono w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.

c) Jeśli posiadasz ubezpieczenie zawarte przez Ciebie bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym, to przed nabyciem przedmiotu, skontaktuj się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym i dowiedz się, co się dzieje z ubezpieczeniem po zakończeniu umowy leasingu (dotyczy każdego typu ubezpieczenia: OC, AC, NNW, majątkowego).

09

W jakim terminie należy przerejestrować pojazd?

Pojazd przerejestruj w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty dostawy na fakturze VAT potwierdzającej przeniesienie prawa własności.

10

Czy karta pojazdu jest nadal wymagana?

Od 4.09.2022 r. karta pojazdu nie jest wymagana do rejestracji pojazdu lub do innych czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. W związku z tym od 4.09.2022 r. nie wysyłamy kart pojazdu po zakończeniu umowy leasingu.