Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

Dane teleadresowe i kontaktowe

Jeśli chcesz zmienić nazwę firmy, adres siedziby, adres na który ma trafiać korespondencja:

-  zaloguj się do Twojego eBOKa i złóż wniosek online, bez konieczności generowania dokumentów i wysyłania mailem, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy.

- możesz również wypełnić wniosek o zmianę danych teleadresowych i prawnych i przesłać go mailem na adres: realizacja@millenniumleasing.pl

02

Upoważnienia do korzystania z przedmiotu

Jeśli potrzebujesz upoważnienie do korzystania w języku polskim lub wyjeżdżasz za granicę i będziesz potrzebował upoważnienia w języku obcym, zawnioskuj o taki dokument:

 zaloguj się do Twojego eBOKa i złóż wniosek online, bez konieczności generowania dokumentów i wysyłania mailem, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy

- możesz również wypełnić wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z przedmiotu leasingu i przesłać go mailem na adres: realizacja@millenniumleasing.pl

03

Zmiany w przedmiocie leasingu

Jeśli chcesz dokonać zmian dotyczących przedmiotu leasingu, prosimy o postępowanie według poniższych instrukcji:

Zaloguj się do Twojego eBOKa i złóż wniosek online, bez konieczności generowania dokumentów i wysyłania mailem, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy, lub:

- w przypadku gwarancyjnej wymiany przedmiotu leasingu dostarcz na adres realizacja@millenniumleasing.pl dokumenty:

 • pisemny wniosek z podaniem przyczyny wymiany przedmiotu,
 • pismo Dostawcy zezwalające na wymianę przedmiotu,
 • faktura VAT od Dostawcy na nowy przedmiot,
 • kopia karty gwarancyjnej nowego przedmiotu.

- w przypadku doposażenia przedmiotu leasingu dostarcz na adres realizacja@millenniumleasing.pl dokumenty:

 • pisemny wniosek o doposażenie przedmiotu,
 • wypełnione i podpisane formularze M1 oraz M2 lub MINIWIK po konsultacji z doradcą leasingowym,
 • kopie dokumentów finansowych (za 2 ostatnie lata obrachunkowe oraz okres bieżący),
 • dokumenty przedmiotu stanowiącego doposażenie tj. faktura VAT oraz specyfikacja,
 • zgoda Poręczyciela na wnioskowane przez Korzystającego zwiększenie wartości przedmiotu (o ile takowe poręczenie występuje).

- w przypadku poddzierżawienia przedmiotu leasingu dostarcz na adres realizacja@millenniumleasing.pl dokumenty:

04

Przedterminowe kończenie umów leasingu

Pytania i odpowiedzi

1. Czy wystarczy złożyć wniosek o zakończenie umowy przed terminem, aby zakończyć umowę leasingu?

Złożenie wniosku nie powoduje automatycznego zakończenia umowy. W kolejnym kroku przygotujemy i przekażemy Ci mailowo do Twojej akceptacji warunki zakończenia umowy.

Za rozpatrzenie wniosku pobieramy opłatę zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych.

2. Czy po zakończeniu umowy leasingu i wykupie przedmiotu, mogę korzystać z dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej, czy muszę kupić nowe ubezpieczenie?

Zobacz jaki wariant ubezpieczenia posiadasz i dowiedz się, co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

Ubezpieczenie zawarte w Millennium Leasing:
a) jeśli składkę płaciłeś w ratach leasingowych jednorazowo lub miesięcznie, w przypadku:

Ubezpieczenia AC
- ubezpieczenie wygaśnie w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz pojazd we własnym zakresie.
Ubezpieczenia OC
- przekaż nam wypowiedzenie OC. Ubezpieczenie OC rozwiązuje się z dniem złożenia wypowiedzenia do agencji Nord Serwis lub do Zakładu Ubezpieczeń, ale nie wcześniej, niż w dniu nabycia pojazdu. Ubezpiecz pojazd we własnym zakresie.
Ubezpieczenia majątkowego
- ubezpieczenie wygaśnie w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie. 

b) jeśli składkę płacisz na podstawie noty, bezpośrednio do agencji Nord Serwis, w przypadku:

Ubezpieczenia AC
- ubezpieczenie ważne w dniu nabycia przedmiotu zostaje przepisane na nabywcę przedmiotu, który był dotychczasowym korzystającym. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia, ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.
Ubezpieczenia OC
- ubezpieczenie ważne w dniu nabycia przedmiotu zostaje przepisane na nabywcę przedmiotu, który był dotychczasowym korzystającym. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia, ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.
Ubezpieczenia majątkowego
- ubezpieczenie wygaśnie w dniu nabycia przedmiotu. Ubezpiecz przedmiot we własnym zakresie.

Ubezpieczenie zawarte przez Korzystającego bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym:

Ubezpieczenie AC/Ubezpieczenie OC/Ubezpieczenie majątkowe
- Przed dniem nabycia pojazdu skontaktuj się z agentem, z którym zawarłeś polisę i dowiedz się co dalej dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

3. Czy przedmiot umowy leasingu operacyjnego może wykupić inny podmiot niż ten, który był stroną umowy?

W przypadku przedterminowego zakończenia umowy, przedmiot umowy leasingowej może wykupić inny podmiot niż ten, który był stroną umowy. Wówczas do wniosku o przedterminowe zakończenie umowy, należy dołączyć wycenę rzeczoznawcy przedmiotu umowy leasingowej.

Cena sprzedaży nie może być niższa, niż kwota z wyceny rzeczoznawcy, jednakże nie mniejsza, niż kwota wynikająca z rozliczenia umowy.

4. Kiedy otrzymam fakturę na wykupienie przedmiotu umowy leasingu operacyjnego?

W przypadku przedterminowego zakończenia umowy, fakturę za wykupienie przedmiotu umowy leasingu otrzymasz po:

 • uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Millennium Leasing (również tych dotyczących pozostałych umów leasingu)
 • wpłaceniu kwoty wykupu przedmiotu umowy leasingu *Pamiętaj wykup przedmiotu następuje tylko w ramach umowy leasingu operacyjnego. Nie dotyczy to leasingu finansowego.
 • oraz po przesłaniu podpisanych Warunków Sprzedaży i wypowiedzenia OC (jeżeli dotyczy)

Jeśli przedmiot umowy leasingu wykupi inna firma, niż ta, która była stroną umowy to faktura sprzedażowa zostanie wystawiona na tę właśnie firmę.

5. Jak długo trwa zakończenie umowy leasingu przed terminem?

Jeżeli wniosek o przedterminowe zakończenie umowy, zostanie złożony do 18. dnia miesiąca oraz dostarczone zostaną pozostałe dokumenty (podpisane Warunki Sprzedaży Przedmiotu lub Aneks dotyczący zmiany harmonogramu umowy, wypowiedzenie ubezpieczenia OC) oraz zostaną uregulowane wszystkie należności, to umowa zostanie zakończona w tym samym miesiącu, w którym został złożony wniosek.

6. Jak mogę sprawdzić status pozostałej kwoty do spłaty umowy leasingu?

Przybliżoną kwotę do spłaty możesz sprawdzić w serwisie eBOK. Wybierz menu „Leasing”, następnie „Umowy leasingowe”. Wybierz firmę, której umowa dotyczy, następnie wybierz umowę, której status chcesz sprawdzić i kliknij „Pobierz harmonogram umowy”.

Suma rat pozostałych do zapłaty będzie kwotą zbliżoną do ceny wykupu przedmiotu przy przedterminowym zakończeniu umowy.

Konkretną ofertę wykupu przedmiotu otrzymasz w Warunkach Sprzedaży Przedmiotu, po złożeniu wniosku o przedterminowe zakończenie umowy.

05

Cesja umowy

Kiedy można skorzystać z cesji umowy leasingu?

 • wtedy, gdy dotyczy ona umowy leasingu operacyjnego, pod warunkiem zgody Millennium Leasing
 • dotychczasowy Korzystający nie posiada zaległości z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Millennium Leasing
 • Przejmujący prowadzi działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy
   

Zaloguj się do Twojego eBOKa i złóż wniosek online, bez konieczności generowania dokumentów i wysyłania mailem, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy, lub postępuj zgodnie z poniższym schematem

Korzystający/ Przejmujący:

 • przygotuj wniosek o przejęcie praw i zobowiązań z umowy leasingu operacyjnego 
 • wypełnij oświadczenie do cesji – czyli zgodę dotychczasowego Korzystającego na zmianę podmiotową ze wskazaniem firmy przejmującej i uzasadnieniem cesji
 • skomplementuj dokumenty finansowe za ostatni rok obrachunkowy i okres bieżący
 • prześlij Doradcy leasingowemu komplet wymaganych dokumentów
 • udostępnij dokumenty uzupełniające lub udziel dodatkowych informacji - jeżeli będą wymagane

A my:

 • przekażemy sprawę do zaopiniowania przez analityków,
 • wyślemy dokumenty do podpisania do Korzystającego i Przejmującego,
 • przekażemy podpisane dokumenty celem sprawdzenia poprawności podpisów, wpłat itp.,
 • w kolejnym kroku nastąpi zakończenie cesji i zmiana Korzystającego,
 • odsyłamy dokumenty podpisane przez Millennium Leasing do Korzystającego i Przejmującego
06

Restrukturyzacja umowy

Jeśli chcesz dokonać zmiany warunków umowy leasingu (obniżenie rat, wydłużenie umowy), to warunkiem rozpatrzenia zmiany harmonogramu umowy są na bieżąco regulowane płatności oraz przekazanie nam wymaganych dokumentów.

Zaloguj się do Twojego eBOKa i złóż wniosek online, bez konieczności generowania dokumentów i wysyłania mailem, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy, lub prześlij dokumenty na adres realizacja@millenniumleasing.pl.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony i podpisany zgodnie z reprezentacją firmy Wniosek R:
  - w części Podjęte i planowane działania restrukturyzacyjne prosimy o podanie informacji w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, a także dotyczące: wakacji kredytowych i leasingowych (podmiot, kwota zaangażowania, termin wakacji) oraz odroczenia/umorzenia w płatnościach zobowiązań US/ZUS oraz bieżące wnioski o restrukturyzację w innych instytucjach finansowych
  - w części Pozostałe/Nowe finansowanie (kredyty, leasingi, pożyczki) należy wykazać również finansowanie uzyskane w zakresie tarczy antykryzysowej, w szczególności pożyczki PFR, kredyty gwarantowane przez BGK i inne (kwota wsparcia, termin spłaty)
   
 • wypełnione formularze M1 i M2 (jeśli prowadzisz pełną księgowość) lub MINIWIK (jeśli prowadzisz niepełną księgowość) 
   
 • kopie podpisanych dokumentów finansowych (za ostatni rok obrachunkowy oraz okres bieżący, a także adekwatny do okresu bieżącego okres za ubiegły rok), kompletnie wypełnionego i podpisanego Wniosek P ( dotyczy, gdy Poręczycielem jest podmiot gospodarczy) oraz zgoda poręczyciela na wnioskowane przez korzystającego zmiany w terminarzu umowy (o ile takie poręczenie występuje)

Decyzję o zmianach w umowie podejmiemy po przeanalizowaniu ww. dokumentów. W trakcie rozpatrywania wniosku możesz zostać poproszony o uzupełnienie dokumentów, udzielenie dodatkowych informacji lub przedstawienie propozycji dodatkowego zabezpieczenia majątkowego lub poręczenia podmiotu trzeciego.

Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną niestety nie zwalnia  z obowiązku dostarczenia oryginałów wymienionych dokumentów na adres naszej centrali (Millennium Leasing Centrala, ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa).

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.

Potrzebujesz więcej informacji?  Zaloguj się do serwisu eBOK i prześlij odpowiedni formularz.
Przed złożeniem formularza zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.