Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

Dane teleadresowe i kontaktowe

Jeśli chcesz zmienić nazwę firmy, adres siedziby, adres na który ma trafiać korespondencja: złóż wniosek poprzez eBOK, bez konieczności generowania dokumentów i wysyłania mailem, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy.

Możesz również wypełnić wniosek o zmianę danych teleadresowych i prawnych i przesłać go mailem na adres: realizacja@millenniumleasing.pl

02

Upoważnienia do korzystania z przedmiotu

Jeśli potrzebujesz upoważnienie do korzystania w języku polskim lub wyjeżdżasz za granicę i będziesz potrzebował upoważnienia w języku obcym, zawnioskuj o taki dokument poprzez eBOK bez konieczności generowania dokumentów i wysyłania mailem, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy.

Możesz również wypełnić wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z przedmiotu leasingu i przesłać go mailem na adres: realizacja@millenniumleasing.pl

03

Zmiany w przedmiocie leasingu

Jeśli chcesz dokonać zmian dotyczących przedmiotu leasingu, prosimy o postępowanie według poniższych instrukcji:

1. W przypadku gwarancyjnej wymiany przedmiotu leasingu prosimy o dostarczenie na adres realizacja@millenniumleasing.pl następujących dokumentów:

 • pisemny wniosek z podaniem przyczyny wymiany przedmiotu,
 • pismo Dostawcy zezwalające na wymianę przedmiotu,
 • faktura VAT od Dostawcy na nowy przedmiot,
 • kopia karty gwarancyjnej nowego przedmiotu.

2. W przypadku doposażenia przedmiotu leasingu prosimy o dostarczenie na adres realizacja@millenniumleasing.pl następujących dokumentów:

 • pisemny wniosek o doposażenie przedmiotu,
 • wypełnione i podpisane formularze M1 oraz M2 lub MINIWIK po konsultacji z doradcą leasingowym,
 • kopie dokumentów finansowych (za 2 ostatnie lata obrachunkowe oraz okres bieżący),
 • dokumenty przedmiotu stanowiącego doposażenie tj. faktura VAT oraz specyfikacja,
 • zgoda Poręczyciela na wnioskowane przez Korzystającego zwiększenie wartości przedmiotu (o ile takowe poręczenie występuje).

3. W przypadku poddzierżawienia przedmiotu leasingu prosimy o dostarczenie na adres realizacja@millenniumleasing.pl następujących dokumentów:

04

Przedterminowe zakończenie umowy

Jeżeli chcesz dokonać przedterminowego zakończenia umowy leasingu wypełnij wniosek o przedterminowe zakończenie umowy leasingu i prześlij go mailem na adres: realizacja@millenniumleasing.pl

Pamiętaj, że w przypadku zakończenia umowy przed upłynięciem co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji należy do wniosku dołączyć wycenę przedmiotu leasingu wykonaną przez Rzeczoznawcę.

 

05

Cesja umowy

Cesję można uruchomić, jeżeli...

 • ...dotyczy ona umowy leasingu operacyjnego, pod warunkiem zgody Millennium Leasing,
 • ...dotychczasowy Korzystający nie posiada zaległości z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Millennium Leasing,
 • ...Przejmujący prowadzi działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy.
   

Schemat postępowania przy przejęciu umowy leasingu


Korzystający/ Przejmujący:

 • przygotowanie wniosku o przejęcie praw i zobowiązań z umowy leasingu operacyjnego przez Przejmującego,
 • wypełnienie oświadczenia do cesji – czyli zgody dotychczasowego Korzystającego na zmianę podmiotową ze wskazaniem firmy przejmującej i uzasadnieniem cesji,
 • skomplementowanie dokumentów finansowych za ostatni rok obrachunkowy i okres bieżący przez Przejmującego,
 • przesłanie do Doradcy Leasingowego kompletu wymaganych dokumentów,
 • udostępnienie dokumentów uzupełniających lub udzielenie dodatkowych informacji - jeżeli będą wymagane.

Millennium Leasing:

 • przekazanie sprawy do zaopiniowania przez analityków,
 • wysłanie dokumentów do podpisania do Korzystającego i Przejmującego,
 • otrzymanie podpisanych dokumentów – sprawdzenie poprawności podpisów, wpłat itp.,
 • zakończenie cesji, zmiana Korzystającego,
 • odesłanie dokumentów podpisanych przez Millennium Leasing do Korzystającego i Przejmującego.
06

Restrukturyzacja umowy

 

Jeśli chcesz dokonać zmiany warunków umowy leasingu (obniżenie rat, wydłużenie umowy), to warunkiem rozpatrzenia zmiany harmonogramu umowy są na bieżąco regulowane płatności oraz przesłanie na adres realizacja@millenniumleasing.pl poniższych dokumentów:

 • wypełnionego i podpisanego zgodnie z reprezentacją firmy Wniosku R:
  - w części Podjęte i planowane działania restrukturyzacyjne prosimy o podanie informacji w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, a także dotyczące: wakacji kredytowych i leasingowych (podmiot, kwota zaangażowania, termin wakacji) oraz odroczenia/umorzenia w płatnościach zobowiązań US/ZUS oraz bieżące wnioski o restrukturyzację w innych instytucjach finansowych
  - w części Pozostałe/Nowe finansowanie (kredyty, leasingi, pożyczki) należy wykazać również finansowanie uzyskane w zakresie tarczy antykryzysowej, w szczególności pożyczki PFR, kredyty gwarantowane przez BGK i inne (kwota wsparcia, termin spłaty)
   
 • wypełnionych formularzy M1 i M2 (jeśli prowadzisz pełną księgowość) lub MINIWIK (jeśli prowadzisz niepełną księgowość) 
   
 • kopi podpisanych dokumentów finansowych (za ostatni rok obrachunkowy oraz okres bieżący, a także adekwatny do okresu bieżącego okres za ubiegły rok), kompletnie wypełnionego i podpisanego Wniosek P ( dotyczy, gdy Poręczycielem jest podmiot gospodarczy) oraz zgoda poręczyciela na wnioskowane przez korzystającego zmiany w terminarzu umowy (o ile takie poręczenie występuje)

 

Decyzję o zmianach w umowie podejmiemy po przeanalizowaniu ww. dokumentów. W trakcie rozpatrywania wniosku możesz zostać poproszony o uzupełnienie dokumentów, udzielenie dodatkowych informacji lub przedstawienie propozycji dodatkowego zabezpieczenia majątkowego lub poręczenia podmiotu trzeciego.

Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną niestety nie zwalnia  z obowiązku dostarczenia oryginałów wymienionych dokumentów na adres naszej centrali (Millennium Leasing Centrala, ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa).

Prosimy o zapoznanie się z Tabelą Opłat Dodatkowych przed złożeniem dokumentów.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi zagadnieniami. Jeśli nie znalazłeś potrzebnych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem:

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z tabelą opłat dodatkowych: Tabela Opłat Dodatkowych.