Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Strona internetowa Millennium Leasing wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
01

Dane teleadresowe i kontaktowe

Chcesz zmienić nazwę firmy, adres siedziby, adres na który ma trafiać korespondencja lub Twoje dane kontaktowe (telefon, mail)– zgłoś nam taką zmianę:

 

02

Upoważnienia do korzystania z przedmiotu

Potrzebujesz upoważnienie do korzystania w języku polskim lub wyjeżdżasz za granicę i chcesz uzyskać upoważnienie w języku obcym, zawnioskuj o taki dokument:

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.

03

Zmiana harmonogramu rat

Chcesz zmienić warunki umowy leasingu dotyczące harmonogramu spłaty rat w zakresie:

 • zwiększenia raty,
 • skrócenia trwania okresu umowy,
 • zmiany terminu wymagalności rat

- Zaloguj się do Twojego eBOKa i złóż wniosek online, bez konieczności generowania dokumentów i wysyłania mailem, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy.

Jeśli jeszcze nie posiadasz dostępu do serwisu eBOK - złóż wniosek o dostęp. Sprawdź, jakie to proste.

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, przygotujemy dla Ciebie aneks ze zmianą harmonogramu i przekażemy mailem na wskazany przez Ciebie adres mailowy do kontaktu..

Jeżeli akceptujesz warunki zawarte w aneksie, podpisz i prześlij jego skan mailem na adres realizacja@millenniumleasing.pl.

W przypadku zastosowania podpisu tradycyjnego – aneks wydrukuj w 2 egzemplarzach, podpisz i następnie prześlij pocztą na adres:

Millennium Leasing sp. z o.o.
ul. Żaryna 2a
02-593 Warszawa

Jeśli nie korzystasz z serwisu eBOK, to wypełnij wniosek o zmianę harmonogramu, podpisz i prześlij jego skan na adres realizacja@millenniumleasing.pl.

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.

04

Cesja umowy

Kiedy można skorzystać z cesji umowy leasingu?

 • wtedy, gdy dotyczy ona umowy leasingu operacyjnego, pod warunkiem zgody Millennium Leasing
 • dotychczasowy Korzystający nie posiada zaległości z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wobec Millennium Leasing
 • Przejmujący prowadzi działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy

Korzystający/ Przejmujący:

 • przygotuj wniosek o przejęcie praw i zobowiązań z umowy leasingu operacyjnego 
 • wypełnij oświadczenie do cesji – czyli zgodę dotychczasowego Korzystającego na zmianę podmiotową ze wskazaniem firmy przejmującej i uzasadnieniem cesji
 • skomplementuj dokumenty finansowe za ostatni rok obrachunkowy i okres bieżący
 • prześlij Doradcy leasingowemu komplet wymaganych dokumentów
 • udostępnij dokumenty uzupełniające lub udziel dodatkowych informacji - jeżeli będą wymagane

A my:

 • przekażemy sprawę do zaopiniowania przez analityków,
 • poinformujemy Cię o decyzji w sprawie cesji,
 • jeżeli Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie to przygotujemy i wyślemy dokumenty cesji do podpisania przez Ciebie (Korzystającego) i Przejmującego,
 • po otrzymaniu podpisanych dokumentów sprawdzimy ich kompletność, poprawność podpisów oraz wpłat,
 • w kolejnym kroku zakończymy cesję  - zmieniając Korzystającego,
 • naliczymy opłatę dodatkową za realizację cesji,
 • prześlemy podpisane dokumenty przez Millennium Leasing do wszystkich stron umowy.

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.

05

Restrukturyzacja umowy

Jeśli chcesz dokonać zmiany warunków umowy leasingu (obniżenie rat, wydłużenie umowy), to warunkiem rozpatrzenia zmiany harmonogramu umowy są na bieżąco regulowane płatności oraz przekazanie nam wymaganych dokumentów.

1. Zaloguj się do Twojego eBOKa i złóż wniosek online, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy.
2. Przygotuj dokumenty i prześlij mailem na adres realizacja@millenniumleasing.pl:

 • wypełniony i podpisany zgodnie z reprezentacją firmy Wniosek R:
  - w części Podjęte i planowane działania restrukturyzacyjne prosimy o podanie informacji w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, a także dotyczące: wakacji kredytowych i leasingowych (podmiot, kwota zaangażowania, termin wakacji) oraz odroczenia/umorzenia w płatnościach zobowiązań US/ZUS oraz bieżące wnioski o restrukturyzację w innych instytucjach finansowych
  - w części Pozostałe/Nowe finansowanie (kredyty, leasingi, pożyczki) należy wykazać również finansowanie uzyskane w zakresie tarczy antykryzysowej, w szczególności pożyczki PFR, kredyty gwarantowane przez BGK i inne (kwota wsparcia, termin spłaty)
   
 • wypełnione formularze M1 i M2 (jeśli prowadzisz pełną księgowość) lub Rozszerzoną Informację o Korzystającym (jeśli prowadzisz niepełną księgowość) 
   
 • kopie podpisanych dokumentów finansowych (za ostatni rok obrachunkowy oraz okres bieżący, a także adekwatny do okresu bieżącego okres za ubiegły rok), kompletnie wypełnionego i podpisanego Wniosek P ( dotyczy, gdy Poręczycielem jest podmiot gospodarczy) oraz zgoda poręczyciela na wnioskowane przez korzystającego zmiany w terminarzu umowy (o ile takie poręczenie występuje)

Decyzję o zmianach w umowie podejmiemy po przeanalizowaniu ww. dokumentów. W trakcie rozpatrywania wniosku możesz zostać poproszony o uzupełnienie dokumentów, udzielenie dodatkowych informacji lub przedstawienie propozycji dodatkowego zabezpieczenia majątkowego lub poręczenia podmiotu trzeciego.

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.

06

Chcę otrzymać kopię dokumentów umowy leasingu

Chcesz uzyskać kopię dokumentów umowy leasingu?

Zaloguj się do Twojego eBOKa i złóż wniosek online, bez konieczności generowania dokumentów i wysyłania mailem, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy.

Jeśli jeszcze nie posiadasz dostępu do serwisu eBOK - złóż wniosek o dostęp. Sprawdź, jakie to proste.

Jeśli nie korzystasz z serwisu eBOK to wypełnij formularz Wniosku o wydanie duplikatu umowy leasingu, podpisz i prześlij go mailem na adres realizacja@millenniumleasing.pl.

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.

07

Co zrobić by gwarancyjnie wymienić przedmiot leasingu?

W przypadku gwarancyjnej wymiany przedmiotu leasingu:

1. Zaloguj się do Twojego eBOKa i złóż wniosek online, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy.
2. Przygotuj i prześlij mailem na adres: realizacja@millenniumleasing.pl:

 • pismo Dostawcy zezwalające na wymianę przedmiotu
 • fakturę VAT od Dostawcy na nowy przedmiot
 • kopię karty gwarancyjnej nowego przedmiotu

Jeszcze nie posiadasz dostępu do serwisu eBOK - złóż wniosek o dostęp. Sprawdź, jakie to proste.

Jeśli nie korzystasz z serwisu eBOK, to przygotuj pisemny wniosek z podaniem przyczyny wymiany przedmiotu, podpisz i prześlij jego skan na adres realizacja@millenniumleasing.pl wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.

08

Jak doposażyć przedmiot leasingu?

W przypadku doposażenia przedmiotu leasingu:

1. Zaloguj się do Twojego eBOKa i złóż wniosek online, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy.
2. Przygotuj dokumenty i prześlij mailem na adres: realizacja@millenniumleasing.pl:

 • wypełnione i podpisane arkusze M1 i M2 (jeśli prowadzisz pełną księgowość) lub Rozszerzoną Informację o Korzystającym (jeśli prowadzisz niepełną księgowość)
 • kopię dokumentów finansowych (za 2 ostatnie lata obrachunkowe oraz okres bieżący) poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją firmy
 • dokumenty przedmiotu stanowiącego doposażenie tj. faktura VAT oraz specyfikacja
 • dokumenty rejestrowe Zbywcy (jeżeli nie jest znany Millennium Leasing)
 • zgodę Poręczyciela na wnioskowane przez Korzystającego zwiększenie wartości przedmiotu (o ile takowe poręczenie występowało podczas podpisywania umowy leasingu)

Jeśli nie korzystasz z serwisu eBOK, to przygotuj pisemny wniosek o doposażenie przedmiotu, podpisz i prześlij jego skan na adres realizacja@millenniumleasing.pl wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.

09

Jak poddzierżawić przedmiot leasingu?

 W przypadku poddzierżawienia przedmiotu leasingu:

1. Zaloguj się do Twojego eBOKa i złóż wniosek online, z możliwością śledzenia statusu Twojej sprawy.

2. Jeśli korzystasz z ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, to przygotuj dokumenty i prześlij mailem na adres realizacja@millenniumleasing.pl polisę/aneks do polisy/oświadczenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego w zakresie rozszerzenia ubezpieczenia o poddzierżawienie.

Zgodę na używanie przedmiotu leasingu wskazanej osobie trzeciej udzielimy po pozytywnej weryfikacji zakresu ubezpieczenia przedmiotu leasingu z jednoczesnym zastrzeżeniem braku zgody na dalsze użyczenie przedmiotu jakiejkolwiek osobie trzeciej na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, w tym na zasadach rent a car. W przypadku maszyn i urządzeń konieczne będzie podpisanie porozumienia trójstronnego do umowy leasingu.

Czas użyczenia przedmiotu leasingu powinien wynosić co najmniej 3 miesiące.

Jeśli nie korzystasz z serwisu eBOK, to wypełnij wniosek o poddzierżawienie przedmiotu, podpisz i prześlij jego skan na adres realizacja@millenniumleasing.pl wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.

Przed złożeniem dokumentów zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.

Przed złożeniem zgłoszenia zapoznaj się z Tabelą Opłat Dodatkowych.